Analía Beltrán i Janés

He oblidat l’objecte artístic per esdevenir- lo. No signi ca que vulgui parlar de mi com a individu, sinó que m’expresso a través de la meva visió, condicionada per la meva identitat. L’art és, a la meva vida, un corrent altern de comunicació: de la mateixa manera com la literatura, especialment la poesia, inspira el meu treball, espero que també us enriqueixi a vosaltres i con guri un acte col·lectiu.